W najbliższym czasie:
11.12.2019 r. - Środa

12.00 - Pogrzeb: śp. Henryk Liminowicz
18.00 - śp. Stanisław Nisio (12 r.)

12.12.2019 r. - Czwartek

Msza święta Roratnia
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy) i spowiedź święta
18.00 - śp. Danuta Hryszan, Krzysztof i Dariusz Dzwończak, zmarli z rodziny
            Hryszan i Chyżewskich
18.00 - śp. Mirosław Andrzej Piątek, Wiesława Piątek, zmarli z rodziny
           Piątek i Łysakowskich

13.12.2019 r. - Piątek

CZUWANIE FATIMSKIE
18.00 - W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej
18.00 - śp. Andrzej Antonik, Józefa i Stanisław
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Czuwanie Fatimskie

więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


Zarząd:

  • Aleksandra Górecka-Ostrowska (prezes)
  • Zbigniew Steckiewicz (wiceprezes)
  • Artur Jankowski (wiceprezes)
  • Wiesław Skrętkowski (sekretarz)
  • Katarzyna Kasperowicz (skarbnik)


Komisja Rewizyjna:

  • Ewa Dyro
  • Małgorzata Mihal
  • Paweł Rolikowski


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu12 lutego 217 roku. Liczy 32 członków. Działaniami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, zaś najwyższą jego władzą jest Walne Zebranie Członków. Nad działaniami Zarządu czuwa Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym. 

Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły. Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim działalność rozpoczęło 1 września 2018 roku. Nauka w Liceum jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich uczniów chcących realizować w nim swoją edukację oraz akceptujących jego statut. 

Oprócz działalności edukacyjnej Stowarzyszenie może również realizować zadania wpisujące się w jego statut: wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich funkcji i zadań, umacnianie instytucji rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła, działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu,wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalność charytatywna, inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej. 

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych Członków chcących wspierać jego działania. Wszystkie osoby zaangażowane w prace Stowarzyszenia robią to społecznie. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn.


Statut Stowarzyszenia    

Deklaracja członkowska   

 

 do góry ↑